Koučink

Firemní koučink:

Buďte klíčem k motivovaným, spokojeným zaměstnancům, kteří se ztotožňují s hodnotami a cíli vaší organizace či firmy.

Co získá organizace či firma tím, že využije služeb kouče:

 • Zaměstnance ztotožněného s konkrétními, jasně vymezenými, měřitelnými, realistickými cíli a vědomého si míry vlastního vlivu na jejich realizaci.
 • Zodpovědného zaměstnance vědomého si příčin a důsledků svého chování v zaměstnání.
 • Motivovaný pracovní tým.
 • Zaměstnance zainteresovaného do řešení problémů a preventivně působícího proti jejich vytváření.
 • Využívání přirozeného potenciálu zaměstnanců, jeho zvyšování a odbourávání překážek bránících zaměstnanci v podávání optimálního pracovního výkonu.
 • Příznivou pracovní atmosféru a prostor pro otevřenou komunikaci mezi členy pracovního týmu.
 • Invenci zaměstnanců při řešení pracovních problémů a tím snížení zatížení managementu řešením operativních otázek.
 • Zároveň efektivní zpětnou vazbu od zaměstnanců k managementu organizace.

Ceník:
Typ firemního koučinku Cena za sezení
Běžný firmení koučink 1 600,- Kč
Dotovaný koučink pro nestátní neziskové organizace (NNO) 800,- Kč


Co je firemní koučink:

Firemní koučink je metoda zvyšování efektivity, motivace a samostatnosti při řešení profesního rozvoje a řešení pracovních problémů prostřednictvím vlastního potenciálu zaměstnanců. Je orientován směrem do budoucnosti a směrem k řešení. Probíhá formou efektivních cca hodinových (50 – 70 min.) rozhovorů zaměřených na hledání překážek v práci, jejich přerámcování v ideální stav, hledání reálných možností řešení a motivace k realizaci těchto řešení. Zaměstnanec vždy po sezení odchází s konkrétními kroky, které sám vidí jako důležité pro řešení jeho pracovní situace. V rámci firemního koučinku dochází také k řešení životních situací, které pracovní efektivitě přímo brání nebo ji významně ovlivňují. Rozhovor je chráněn naprostou mlčenlivostí kouče. Kroky realizuje a komunikuje sám zaměstnanec. Obvyklými tématy rozhovorů bývá hledání postupů při dosažení konkrétních cílů, hledání motivace nebo odvahy k rozhodnutí a přijetí zodpovědnosti za něj. Firemní koučink probíhá na bázi třístranné dohody zaměstnavatel -  zaměstnanec – kouč.

Individuální koučink:

Buďte klíčem ke své pracovní kariéře ale i spokojenému životu. Učiňte pozitivní změny ve svém zaměstnání ale i v osobním životě. Koučink je určen vše těm, kteří chtějí pozitivní změnu v životě, hledají motivaci k práci i řešení životních situací či sílu k těžkému rozhodnutí. Zejména pak těm, kteří chtějí objevit sílu svého vlastního potenciálu.

Co získáte tím, že využije služeb kouče:

 • Motivaci k práci i k řešení životních situací.
 • Nelezení pracovních a životních cílů, po kterých toužíte a cestu k jejich realizaci.
 • Možnost cíleně ovlivňovat svůj vlastní profesní i životní růst tak, abyste ve své práci i osobním životě nacházeli potěšení.
 • Odvahu k pozitivním rozhodnutím, která jste zatím neučinili.
 • Profesní ale i osobní rozvoj vašeho potenciálu.
 • Překonání překážek, které vám brání ve spokojenosti a efektivitě v běžném životě i v zaměstnání.
 • Možnost nacházet řešení, která sami vnímáte jako důležitá.
 • Příznivou pracovní i životní atmosféru a prostor pro otevřenou komunikaci mezi členy pracovního týmu i doma mezi svými blízkými.
 • Naprostou důvěru ve vaše schopnosti a dovednosti a vůli dosahovat pozitivních cílů v životě i zaměstnání.

Co je to koučink:

Chcete ve svém profesním životě něco změnit? Chcete najít odvahu k rozhodnutí, motivaci k práci či se dále profesně rozvíjet? Koučink je metoda určena právě k nalezení vašeho vlastního potenciálu a motivace k řešení těchto pracovních ale i životních situací. Je orientován směrem do budoucnosti a směrem k řešení. Velký důraz je kladen na vaše hodnoty, názory a motivaci.  Cíleně se probírá také míra vašeho vlivu na řešení situace. Koučink probíhá formou efektivních cca hodinových (50 – 70 min.) rozhovorů zaměřených na hledání překážek v práci, ideálního stavu, hledání reálných možností řešení a motivace k realizaci těchto řešení. Vždy po sezení odcházíte s konkrétními kroky, které sami vidíte jako důležité pro řešení pracovní ale i osobní situace. V rámci pracovního koučinku dochází také k řešení životních situací, které pracovní efektivitě přímo brání nebo ji významně ovlivňují. Rozhovor je chráněn naprostou mlčenlivostí kouče. Kroky realizujete a komunikujete sami. Obvyklými tématy rozhovorů bývá hledání postupů při dosažení konkrétních cílů, hledání motivace nebo odvahy k rozhodnutí a přijetí zodpovědnosti za něj.

Ceník:
Typ individuálního koučinku Cena za sezení
Pracovní koučink 1 600,- Kč
Životní koučink 1 200,- Kč

Co dělá kouč:

 • Utváří rovnocenný vztah mezi koučem a vámi postavený na mlčenlivosti, důvěře a ochotě otevřít obtížná pracovní témata.
 • Vytváří eticky korektní prostředí pro všechny zúčastněné strany – zaměstnavatele, zaměstnance i kouče samotného.
 • Je přítomen pouze jako kouč (ten, který vede proces odhalování překážek, hledání osobního a odborného potenciálu apod.) nikoliv jako ovlivňující či navrhující osoba.
 • Vede komunikaci, aktivně naslouchá a klade přímé a silné otázky, které otevírají možnosti přemýšlení nad konkrétní pracovní situací.
 • Rozvíjí vnímání příčin a dopadů řešení na vás samotné.
 • Vede vás k motivovanému a informovanému ale především samostatnému rozhodnutí, za které budete ochotni přebrat zodpovědnost, se kterým se ztotožníte.
 • Vede vás k vytvoření akčních kroků řešení situace, které sami vnímáte jako důležité a jste motivováni k jejich realizaci.
 • Pracuje s vašimi pokroky tak, aby jste se dále rozvíjeli a zvyšovali svůj pracovní potenciál.


Tým koučů:

PhDr. Milan Pešák (nar.: 1963)
Akreditovaný externí kouč (Koučink centrum)

 • 14 let praxe v sociální práci s osobami se zrakovým postižením (individuální práce, poradenství, práce s problémovými klienty, vzdělávání, apod.).
 • 5 let dobrovolnické praxe v kurzech prostorové orientace a samostatného pohybu pro ZP.
 • 20 let praxe ve vzdělávání a lektorské činnosti v sociální oblasti, PR, oblasti managementu neziskových organizací atd.).
 • 20 let praxe v metodické činnosti v oblasti služeb pro zrakově postižené
 • Absolvent dvouletého vzdělávacího programu Odborná supervize pořádaného Remediem Praha (2005)
 • Absolvent 140 hodinového výcviku se sebezkušenostními prvky Mediace a facilitace, pořádaného Asociací mediátorů ČR (2006)
 • Frekventant pětiletého daseinsanalytického sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku pořádaného Pražskou vysokou školou psychosociálních studií
 • 14 let praxe jako statutární zástupce občanského sdružení s více než 100 zaměstnanci.

Vladimír Kňažko (nar.: 1976)
Akreditovaný externí kouč (Koučink centrum)

 • 12 let praxe v sociální práci s osobami se zrakovým postižením (individuální práce, pracovní uplatnění, systemická terapie, vzdělávání, dobrovolnictví apod.).
 • 10 let praxe ve vzdělávání a lektorské činnosti v sociální oblasti ale i mimo ní (např.: marketing, řešení konfliktů, vyjednávání, sport apod.)
 • 8 let praxe v metodické činnosti v oblasti sociální práce.
 • 8 let praxe v přípravě a realizaci projektu dotovaných z ESF.
 • 4 roky praxe s vedením případových, individuálních i skupinových supervizí v sociální oblasti.
 • 2 roky praxe jako ředitel obecně prospěšné společnosti.
 • Absolvent 300 hodinového koučinku v lektorských dovednostech a vzdělávání dospělých (Dr. Jakobus Roos, 2003 - 2006).
 • Absolvent kurzů zaměřených na koordinování dobrovolníků (Hestia, o.p.s.), personalistiku v NNO (ICN), systemickou terapii (INstitut pro systemickou zkušenost), biodynamickou psychoterapii, fundraisingové dovednosti apod.
 • Absolvent 60 hodinového koučinku obchodních dovedností (Jan Hausmann, 2010).