Buď klíčem,

obecně prospěšná společnost byla založena zakládací smlouvou ze dne 31. 10. 2012. Právní subjektivity nabyla 8.2.2013, dnem zápisu do Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 1077.
Založení společnosti bylo iniciativou odborníků dlouhodobě působících jak v neziskové tak v komerční oblasti s cílem propojit benefity obou sektorů tak, aby klienti společnosti profitovali s know-how ziskového sektoru v oblasti efektivity, menagementu a řízení finančních zdrojů a s know-how toho neziskového v oblasti zvyšování osobního potenciálů, kompetencí a duchovního rozvoje. Svou činnost chce polečnost vykonávat s důrazem na ochranu životního prostředí.
Posláním obecně prospěšné společnosti Buď klíčem, o.p.s. je posilování kompetencí, schopností a dovedností jedotlivců tak, aby byli sami klíčem k úspěšnému a plnohodnotnému životu a přínosem pro sebe, své blízké, zaměstnavatele, obchodní partnery či širokou veřejnost.

Hlavním cílem společnosti je činit své klienty schopnými a úspěšnými zejména v oblastech:

 • získávání finančních prostředků (financování z fondů ESF a jiných zdrojů),
 • získávání konkurenceschopných znalostí a dovedností (vzdělávání),
 • budování úspěšné pracovní kariéry (koučink, mentoring, vzdělávání, podpora pracovního uplatnění),
 • pochopení sebe sama, vlastních hodnot, motivací a rozhodnutí (vzdělávání, koučink, mentoring, seupervize, duchovní rozvoj),
 • vytváření a udržování úspěšných partnerských vztahů (poradenství, koučink, mediace),
 • zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, ve kterém žijí (ochrana životního prostředí).


Cílovoíu skupinu obecně prospěšné společnosti Buď klíčem, o.p.s. tvoří klientí znevýhodnění v oblasti vzdělávání, osobního a duchovního rozvoje, pracovního uplatnění, sociálně kulturních aktivit a životní úrovně, a to zejména z důvodu zdravotního postižení, odlišného způsobu života, péče o závislého člena rodiny, dosažení seniorského věku, života v nevyhovujícím životním prostředí nebo ohrožením diskriminací, xenofobií či projevy trestné činnosti jiných osob.

Buď klíčem, obecně prospěšná společnost poskytuje následující služby:

 • školení a vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání a aktivit vedoucích k osobnímu a duchovnímu rozvoji
 • kvalifikace a rekvalifikace;
 • proškolování a poskytování služeb v oblasti komplexní rehabilitace včetně pracovní rehabilitace, školení a osvěty v oblasti zdravotní a    sociální a v oblasti obsluhy pomůcek a zařízení kompenzujících zdravotní postižení a usnadňujících život;
 • školení a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí, efektivního nakládání s přírodními zdroji a energiemi a materiály a udržitelného rozvoje;
 • obecné i speciální poradenství;
 • zpřístupňování a šíření informací včetně zpřístupňování a vydávání učebnic, učebních a studijních materiálů, informačních, osvětových a metodických brožur, bulletinů či časopisů pro znevýhodněné občany a jejich organizace;
 • tvorba individuálních plánů a plánů rozvoje, bilanční a pracovní diagnostika osob znevýhodněných na trhu práce;
 • podpora pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením a jinak znevýhodněné občany a poradenská činnost s pracovním uplatněním související;
 • zprostředkování sociálního kontaktu a provozování aktivit účelného využívání volného času (sport, kultura, zájmová a klubová činnost);
 • realizace služeb a aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí, efektivní nakládání s přírodními zdroji, energiemi a materiály a zlepšování životních podmínek cílových skupin společnosti;
 • prezentace a propagace problematiky osob se zdravotním postižením a jinak znevýhodněných občanů, osobního a duchovního rozvoje a ochrany životního prostředí včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných sbírek pro zmiňované oblasti;
 • tvorba a řízení projektů, provádění analýz, výzkumů a studii, vzdělávání a supervize, organizačního poradenství a vedení agend včetně účetních a personálních pro organizace pomáhající znevýhodněným osobám a působící v oblasti ochrany životního prostředí;
 • koučink, mediační služby a supervize pro znevýhodněné osoby a organizace pomáhající znevýhodněným osobám a působící v oblasti ochrany životního prostředí;