Poučení o předlužení

Informace o zpracování osobních údajů pro účely projektu

Projekt Krok za krokem oddlužením - Praha

(reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011303)

Vážená paní, vážený pane,

Vyplněním a podpisem monitorovacího listu podpořené osoby a následně vyplněním a  podpisem evidence poskytnutých  podpor a  konzultací , osobního rozvojového plánu,  prezenčních listin v rámci  jednotlivých klíčových aktivit projektu, nám jako podpořená osoba poskytujete informace, včetně svých osobních a citlivých údajů. V těchto níže uvedených zásadách ochrany soukromí zjistíte, kvůli čemu, jak a jaké osobní údaje pro účely projektu Krok za krokem oddlužením – Praha (reg. č.: CZ. 03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011303),  jako realizátor projektu společnost Buď klíčem obecně prospěšná společnost, se sídlem   K Prelátům 27, 16400 Praha - Přední Kopanina IČ 29145694  zpracováváme, jak je používáme a chráníme.

Proč Vaše osobní data potřebujeme?

Abyste mohli být do tohoto projektu zapojen(a), potřebujeme zpracovávat Vaše osobní data za účelem vykazování naplnění výstupů (a vykazování nákladů) projektu vůči poskytovateli dotace. Naší povinností je prokázat vůči poskytovateli dotace, že jsme skutečně realizovali všechny klíčové aktivity projektu, že podpořené osoby skutečně získaly podporu (podpisy na evidenci podpor, konzultací,  osobním rozvojovém plánu, prezenčních listinách v rámci klíčových aktivit a monitorovacím listu, smlouvy s dodavateli, (faktury, výkazy, práce).

Zpracování osobních a citlivých údajů v souvislosti s projektem financovaným z evropského sociálního fondu vyplývá z povinnosti pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Abyste mohli být podpořenou osobou projektu Krok za krokem oddlužením -Praha, dochází ke zpracování těchto  osobních a citlivých údajů:

- Jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, email, telefon, pohlaví, postavení na trhu práce, nejvyšší dosažené vzdělání, typ znevýhodnění, přístup k bydlení, sektor ekonomiky ve kterém jste ekonomicky aktivní, vazba výkonu činnosti zaměstnance (OSVČ, studenta) na vymezené území, popis nepříznivé finanční a sociální situace (vznik, vývoj a popis nepříznivých dopadů), potřeby definované účastníkem projektu, potřeby definované na základě krizového poradenství s pracovníkem, změny potřeb po zjištění dalších informací v rodině a po předložení dokumentace, řešení akutního stavu, popis jednotlivých nepříznivých situací a popis jejich akutního řešení dle naléhavosti, rizika a  popis jejich ošetření, dlouhodobý osobní rozvojový plán se stanovenými  měřitelnými cíli (tzn. včetně kritérií měřitelnosti úspěchu) a hodnocení výsledků v dosažení cílů.

Jedná se o údaje obsažené ve formuláři Monitorovací list podpořené osoby, který je obecným formulářem platným pro všechny projekty v rámci Operačního programu zaměstnanost. Dále se jedná  o údaje obsažené v Osobním rozvojovém plánu účastníka projektu, v evidenci podpor a konzultací a v prezenčních listinách klíčových aktivit projektu.

 

Jak osobní data používáme?

Osobní údaje Vámi v monitorovacím listu, evidenci podpor a konzultací, osobním rozvojovém plánu,  prezenčních listinách používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a to je, pro účely zajištění, realizace projektu  Krok za krokem oddlužením – Praha a jeho klíčových  aktivit a za účelem vykazování naplnění výstupu  (a vykazování nákladů) projektu vůči poskytovateli dotace a poskytnutím podpory podpořeným osobám. Po skončení realizace projektu budou veškeré údaje uchovávány pouze pro účely archivace projektu, která vyplývá z pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost.

 

Kdo Vaše osobní data zpracovává?

Vaše data zpracovává projektový a finanční manažer projektu  Krok za krokem oddlužením – Praha automatizovaně i manuálně. Osobní údaje jsou a budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Buď klíčem obecně prospěšná společnost, zodpovědným za projekt a  klíčové aktivity pro podpořené osoby  projektu a to pouze v míře nezbytné pro naplnění cíle projektu  a  účely zpracování Vaší účasti v projektu.

 

Jak Vaše údaje chráníme?

Buď klíčem obecně prospěšná společnost přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně na ochranu osobních údajů nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

 

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme

aplikovány bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující v našich poměrech maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů dle pracovních pozic, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

 

 

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat o jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze strany Buď klíčem obecně prospěšná společnost. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Ke zpracování Vašich osobních dat k výše uvedeným účelům jsme byli pověřeni Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. Kontakt: vladimir.knazko@budklicem.cz

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních a citlivých údajů je Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektu podpořených z Operačního programu zaměstnanost a je oprávněno zpracovávat osobní údaje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II).

Realizátorem projektu je Buď klíčem obecně prospěšná společnost, se sídlem  K Prelátům 27, 16400 Praha - Přední Kopanina IČ 29145694, (dále jen „realizátor“). Realizátor projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn zpracovávat osobní údaje vztahující se k projektu na základě pověření vydaného správcem (tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Realizátora můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobě, prostřednictvím telefonu na čísle 608 601 440 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese oddluzeni@budklicem.cz

 

Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ano, je jím:  Ing. Jiří Češka , Pověřenec, pro ochranu osobních údajů, Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik tel. (+420) 950 193 797, (+420) 608 120 235, e-mail: gdpr@mpsv.cz, se sídlem Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

 

Závěr

Tyto Informace nabývají účinnosti dne 1.11.2019. Buď klíčem obecně prospěšná společnost  je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit v souladu se změnou procesů či legislativních změn.